Detektor jakości powietrza AIRFOX jest zainstalowany nad wejściem głównym do sali gimnastycznej i dokonuje pomiaru poziomu stężenia zanieczyszczeń PM1.0, PM2.5 i PM10, a także temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. 
Pył zawieszony – ang. Particulate Matter, skrót PM, to drobne cząsteczki swobodnie unoszące się w powietrzu (stanowiące część tzw. aerozolu atmosferycznego). Mogą być pochodzenia naturalnego – np. pył mineralny, aerozol morski, popioły wulkaniczne itp., mogą również stanowić produkt działalności człowieka. Do tej grupy należą np. drobne cząsteczki sadzy powstające w procesie spalania węgla lub innych paliw, czy też cząsteczki pyłu wtórnego, powstające w wyniku przekształceń innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu, np. tlenków siarki i azotu. 
Pyły zawieszone  mają silne właściwości sorpcyjne przez co mogą przenosić w swoich strukturach inne zanieczyszczenia np. metale ciężkie. Mogą przyczynić się do chorób układu oddechowego, nowotworów, chorób serca i naczyń krwionośnych.
Im drobniejsze ziarna pyłu zawieszonego tym łatwiej wnikają do wnętrza organizmu i są bardziej niebezpieczne dla zdrowia i życia – np. PM2,5, czyli pył bardzo drobny, o średnicach cząstek poniżej 2,5 μm, może przenikać do najgłębszych części układu oddechowego, do pęcherzyków płucnych i dalej do krwiobiegu.

Dlatego konieczna jest edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Nasza większa wiedza to potencjalnie także większa świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza we władzach samorządowych, które powinny wdrażać coraz więcej działań na rzecz rozwoju niskoemisyjnego

Wszystkie klasy pierwsze otrzymały ogólne informacje o Polskim Indeksie Jakości Powietrza oraz tabele do wpisywania pomiarów stężenia pyłów PM2.5 [µg/m3] i PM10 [µg/m3]. Po uzupełnieniu tabeli w danej klasie, wybrana 3-osobowa grupa dokonała podsumowania projektu w postaci wizualizacji odczytów w ciągu miesiąca. Komisja składająca się z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oceniła prace pod kątem kompletności pomiarów, wyróżnieniu pyłów PM2,5 i PM10 na wykresie wraz z jednostkami pomiarowymi oraz ogólnej estetyki. 
Kolejność miejsc przedstawia się następująco:
1.    Klasa I F
2.    Klasa I A
3.    Klasa I C

GRATULUJEMY!

Załączniki do pobrania: