8 czerwca ruszają egzaminy maturalne. Proszę zapoznać się z podanymi informacjami oraz przeczytać wszystkie informacje przekazane w module WIADOMOŚCi na e-dzienniku.

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

Uczniowie mają obowiązek wstawić się do szkoły w dniu egzaminu adekwatnie o 8:25 i 13:25. Uczniowie będą wchodzić 3 wejściami (szczegóły podane w wiadomości).

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. W przypadku deszczowo-chłodnej pogody we wskazanych salach czynne będą szatnie (szczegóły podane w wiadomości).

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

I.    PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW NA TERENIE SZKOŁY
1.    Na  egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.    Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas egzaminu) oraz mają zakryte usta i nos.
4.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
z wyjątkiem sal lekcyjnych po zajęciu swojego miejsca przez ucznia.
5.    Każdy uczeń i nauczyciel przychodzący na egzamin zobowiązany jest dokonać dezynfekcji rąk w holu budynku głównego lub założyć nowe, jednorazowe rękawiczki.
6.    Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej  Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
b) wychodzi do toalety;
c) kończy egzamin i wychodzi z sali.
7.    Nauczyciele podczas poruszania się po powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg zajęć, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
8.    Na egzamin można przynieść własną, małą butelkę z wodą.

II.    PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
1.    Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły.
2.    Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
3.    Zgłoszenia można dokonać z wykorzystaniem każdego z dostępnych środków łączności bezpośrednio do sekretariatu szkoły (65 546 44 82)
4.    Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania odpowiedzialna jest za niezwłocznie odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby/osób. Pomieszczenie w szkole przygotowane na izolację, to sala nr 12.
5.    Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
6.    Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:
a) Stację sanitarno-epidemiologiczną tel.: 602 534 361;
b) W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić pod numer alarmowy 112;
c) Najbliższy oddział zakaźny:
    Poznań, ul. Szwajcarska 3 – 61 873 93 76
    Wrocław, ul. Koszarowa 5 – 71 395 75 20
d) Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Poznaniu tel. 61 854 48 00, 609 794 670,
7.    Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.