DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU
OGŁASZA NABÓR 
na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENTA
w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
  o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie  średnie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw osobowych pracowników oświatowych,
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa (ustawa Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela),
 • sumienność i sprawność działania,
 • umiejętność zarzadzania jakością realizowanych zadań i zorientowanie na rezultat pracy.  
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przyjmowanie, przygotowywanie i prowadzenie  dokumentów dotyczących spraw  osobowych nauczycieli i pracowników – przekazywanie do CUW zgodnie z przyjętą procedurą obiegu  dokumentów,
 • przygotowywanie danych dotyczących godzin ponadwymiarowych,
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, rozliczanie z ich realizacji,
 • przygotowywanie faktur oraz rachunków do dokonania przelewu,
 • wystawianie zleceń na zakup pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, wykonywanie bieżących usług i remontów,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ksiąg obiektów budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
 • przygotowywanie umów na wynajęte pomieszczenia szkolne,
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, instrukcji, zarządzeń,
 • przygotowanie sprawozdania z ochrony środowiska,
 • przygotowanie deklaracji dot. podatku od nieruchomości oraz deklaracja o odpadach komunalnych,
 • monitorowanie przeglądów i kontroli stanu technicznego szkoły,
 • wprowadzanie sprawozdań PFRON i GUS na podstawie danych otrzymanych z PCUW,
 • wstawianie artykułów na stronę internetową oraz Fanpage szkoły,
 • bieżące sprawdzanie aktualności badań i szkoleń BHP,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy, przepisów dotyczących BHP i ppoż. oraz innych wewnętrznych przepisów szkolnych;
 • ochrona danych osobowych pracowników i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: ½ etatu, tj. 20/40 godzin tygodniowo,
 • miejsce: sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz,
 • pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 149516961818 i 2473) w miesiącu grudniu 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu  wynosił 4%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia
 4. Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu (I piętro), w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 1300 lub za pośrednictwem poczty na adres: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz z dopiskiem - „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta".

Dokumenty, które wpłyną do I LO w Rawiczu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

 

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

Dyrektor Szkoły

(-) Łucja Dera