KONKURS FOTOGRAFICZNY "SELFIE Z KSIĄŻKĄ"

b_250_150_16777215_00___images_LOGOSZKOLY2018_Logo_5000px_2.pngZachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym.
Regulamin konkursu fotograficznego „Selfie z książką”
I. Organizator konkursu 
Organizatorem konkursu fotograficznego „Selfie z książką” jest biblioteka szkolna I LO w Rawiczu ( p. Marlena Staśkiewicz)  
II. Cel i tematyka konkursu 
Tematyką konkursu jest zarejestrowanie obrazów uczniów  wraz z  ulubioną książką wypożyczoną z biblioteki szkolnej, która została zakupiona w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Selfie powinno być wykonane w tle najbardziej charakterystycznych miejsc szkoły. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży,  propagowanie literatury młodzieżowej, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,  stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i rozwijanie twórczych talentów
III. Uczestnicy konkursu 
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie I  Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
2. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 
3.  Zgłaszając pracę do konkursu, każdy uczestnik potwierdza, że przeczytał lub jest w trakcie czytania książki, którą promuje na zdjęciu.
IV. Zasady uczestnictwa 
1. Jedna osoba może zgłosić 2 zdjęcie. 
2. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie. 
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz zdjęcia konkursowego w mediach internetowych.
4. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu. 
5. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp. 
6. Zdjęcia muszą być w rozdzielczości  min. 12 MPx, czyli 4240 x 2824.
V. Zgłoszenie do konkursu 
1. Zdjęcia należy przynieść do biblioteki szkolnej do 19 listopada 2018r. 
2. Zgłaszając zdjęcie, należy podać następujące informacje: imię, nazwisko i klasę autora .
3. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, że jest autorem dostarczonej pracy i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz dokonywania jego opracowania w stopniu, jaki Organizator uzna za stosowny. Autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
6. UWAGA: fotografie przyniesione bez informacji wymienionych w punkcie 2. nie będą rozpatrywane przez jury konkursu. 
VI. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 
1. Przyniesione prace oceni jury, powołane przez p. Marlenę Staśkiewicz – bibliotekarkę I LO. 
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy. 
3. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć nierealizujących tematu Konkursu lub niespełniających innych zasad Konkursu. Z udziału w Konkursie mogą zostać wykluczone prace zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, zbyt mała rozdzielczość itp.) 
4. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. 
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 listopada 2018r., a jego laureaci zostaną powiadomieni osobiście i zaproszeni na wręczenie nagród. 
6. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej i profilu facebookowym szkoły. 
VII. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorzy nie zwracają prac fotograficznych: zarówno zwycięskich, jaki i tych prac, które nie zostaną nagrodzone. 
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.10.05.2018 Dz.U. 2018 poz. 1000.b_250_150_16777215_00___images_LOGOSZKOLY2018_konkurs_selfie_biblioteka.jpg