DYREKTOR I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RAWICZU

b_250_150_16777215_00___images_galeria_logos.jpgSzczegóły w artykule.

 

 

 

 

 

 

 

1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie lub spełnianie wymagańokreślonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy
o pracownikach samorządowych,

2)      wykształcenie  średnie,

3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność obsługi pakietu MS Office,

2)      znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem spraw osobowych pracowników oświatowych,

3)      znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa (ustawa Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela),

4)      sumienność i sprawność działania,

5)      umiejętność zarzadzania jakością realizowanych zadań i zorientowanie na rezultat pracy.

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)      przyjmowanie, przygotowywanie i prowadzenie  dokumentów dotyczących spraw  osobowych nauczycieli i pracowników – przekazywanie do CUW zgodnie z przyjętą procedurą obiegu  dokumentów,

2)      przygotowywanie danych dotyczących godzin ponadwymiarowych,

3)      prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, rozliczanie z ich realizacji,

4)      przygotowywanie faktur oraz rachunków do dokonania przelewu,

5)      wystawianie zleceń na zakup pomocy naukowych, sprzętu szkolnego, wykonywanie bieżących usług i remontów,

6)      prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ksiąg obiektów budowlanych,

7)      przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,

8)      przygotowywanie umów na wynajęte pomieszczenia szkolne,

9)      opracowanie projektów przepisów wewnętrznych, instrukcji, zarządzeń,

10)  pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 

 4. Warunki pracy:

1)      wymiar czasu pracy: ½ etatu, tj. 20/40 godzin tygodniowo,

2)       miejsce: sekretariat I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz,

3)       pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na czas określony 6 miesięcy, z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

 

 

5.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

- wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  z  2016 r.  poz. 2046 z późn. zm.) w miesiącu listopadzie 2017 r.
w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu  wynosił 6%.

 

6. Wymagane dokumenty

1)      życiorys (CV),

2)      list motywacyjny,

3)      kserokopie świadectw pracy,

4)      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenia itp.), oryginał kwestionariusza osobowego (znajduje się w BIP),

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia,

6)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu (I piętro), w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 1300 lub za pośrednictwem poczty na adres: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz
z dopiskiem – „Oferta zatrudnienia na stanowisko Referenta”.

Dokumenty, które wpłyną do I LO w Rawiczu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrawicki.pl) oraz na tablicy informacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902
z późn. zm.)”.

 

Dokumenty złożone do celów rekrutacji, a dotyczące osób niezatrudnionych, jak również niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.

 

Dyrektor Szkoły

(-) Łucja Dera